Privacy policy & disclaimer

Deze website is eigendom van Warrant NV/SA.

Contactgegevens

Adres administratieve zetel: Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee

Adres maatschappelijk zetel: Priorijdreef 19, 1160 Oudergem (Brussel)
Telefoon: 0032 2 511 29 31
E-mail: info@warrantgroup.com
Ondernemingsnummer: BTW BE 0414 260 076

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Warrant NV/SA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Warrant NV/SA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Warrant NV/SA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Warrant NV/SA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Warrant NV/SA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Warrant NV/SA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Warrant NV/SA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Warrant NV/SA hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Warrant NV/SA, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Op 25 mei 2018 is bovenstaande wet vervangen worden door de Europese regelgeving 2016/679 van 27 april 2016, ook wel “GDPR” (General Data Protection Regulation) genoemd. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt in de gehele Europese Unie, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, welke samen de Europese Economische Ruimte of EER vormen. Warrant NV/SA brengt de nodige processen in kaart om aan de AVG te voldoen, zowel op het vlak van gegevensverzameling als gegevensbescherming.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Warrant NV/SA, Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee, info@warrantgroup.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Warrant NV/SA, Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee, privacy@warrant.be.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Warrant NV/SA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Warrant-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Warrant-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 _______________________________

Ce site est la propriété de SA Warrant.

Contact

Adresse siège administratif: Romeinsestraat 10 bte 15, 3001 Heverlee
Adresse siège: Drève du Prieuré19, 1160 Auderghem (Bruxelles)
Téléphone: 0032 2 511 29 31
E-mail: info@warrantgroup.com
Numéro d’entreprise: TVA BE 0414 260 076

En accédant et en utilisant ce site, vous acceptez expressément les termes et conditions suivantes.

Bientôt disponible.

 _______________________________

This website is property of Warrant NV/SA.

Contact information

Address administrative headquarters: Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee
Address head office: Priorijdreef 19, 1160 Oudergem (Brussels)
Phone: 0032 2 511 29 31
E-mail: info@warrantgroup.com
Company number: VAT BE 0414 260 076

By accessing and using this website, you agree to the following terms and conditions.

Intellectual property rights

The content of this website, including brands, logos, images, data, product names, company names, texts, drawings, … are protected by intellectual rights and belong to Warrant NV/SA or other third parties.

Limitation of liability

The information on this website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances and therefore cannot be considered as personal, professional or legal advice to the user.

Warrant NV/SA delivers maximum effort to ensure that the information provided on this website is complete, correct, accurate and updated. Despite these efforts, errors may occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information is not available on the website, Warrant NV/SA will make every effort to rectify this as soon as possible.

Warrant NV/SA cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use or interpretation of the information on this website.

If you discover errors in the information provided on this website, you can contact Warrant NV/SA via info@warrantgroup.com.

The content of this website (including links) may at any time change without further notice or notification, be edited or supplemented.

Warrant NV/SA does not guarantee the proper functioning of the website and can in no way be held liable for malfunctions or temporary (un)availability of this website or for any damage, direct or indirect, resulting from the access to or the use of this website.
Warrant NV/SA can in no case against anyone, direct or indirect, be liable for damages resulting from the use of this site or another, especially as a result of links or hyperlinks, including without limitation, all losses, work interruptions, damage to programs or other data on the computer system, hardware, software or other.

This website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties or refer to them directly. Placing links to these websites or pages does not imply an implicit approval of their content.

Warrant NV/SA expressly states that it has no control over the content or other characteristics of these websites and cannot be held liable in any way for the content or features or for any other form of damage from its use.

Governing law and jurisdiction

Belgian law is applicable to this website. In case of a dispute only the courts of the district of Brussels have jurisdiction.

Privacy policy

Warrant NV/SA cares about your privacy.

If the website user is asked for personal information: Warrant NV/SA respects the Belgian law of December 8th 1992 regarding the protection of privacy in the processing of personal data.

The personal information provided by you will be used for the following purposes: customer management, sending newsletters to keep you informed of our activities, advertising or marketing.

You have a legal right to access and correct personal data. Subject to proof of identity (copy identity card) you can use a written, dated and signed request to Warrant NV/SA, Romeinsestraat 10, bus 15, 3001 Heverlee, info@warrantgroup.com, to receive a free written notice of your personal data. If necessary you can ask to correct the incorrect, incomplete or irrelevant data.

In case of use of data for direct marketing: you may freely object to the use of your data for direct marketing. For this purpose, you can always turn to Warrant NV/SA, Romeinsestraat 10, bus 15, 3001 Heverlee, info@warrantgroup.com. In case of transfer to third parties, your personal data will not be passed to third parties.

Warrant NV/SA can collect anonymous or aggregated data of non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or domain name of the website from which you came to the Warrant website, or through which you left. This allows us to continuously optimize the Warrant website for users.

The use of “cookies”

During a visit to the website, cookies may be placed on the hard drive of your computer. A cookie is a text file placed by the server of a website in the browser of your computer or on your mobile device when you visit a website. Cookies cannot be used to identify individuals, a cookie can only identify a machine.

‘First Party Cookies’ are technical cookies that are used by the visited site itself and which aim to optimize the functionality of the website. For example: remembering the settings the visitor has used during a previous visit; a pre-filled form with data of the visitor.

‘Third Party cookies’ are cookies that do not originate from the website itself, but by third parties, such as an existing marketing or advertising plugin. For example: cookies from Facebook or Google Analytics. Such cookies can only be used if the visitor first gives permission. This can be done through a bar at the bottom of the top of the website, with reference to this policy, without interfering the surfing behavior.

You can set your internet browser so that cookies are not accepted, you receive a warning when a cookie is installed, or when the cookies are deleted from your hard drive. This can be done via the settings of your browser (via the ‘help’ function).

Keep in mind that, by not accepting cookies, some graphic elements may not appear properly, or you will not be able to use certain applications or functionalities.

By using our website you agree to our use of cookies.

Google analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service by Google Inc. (‘Google’). Google Analytics uses ‘cookies’ to help the website analyze how users use the site. The information about your use of the website (including IP address) generated by the cookie is send to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to track how you use the website, compiling reports on website activity for different website operators and providing other services relating to website activity and internet usage.

Google may also transfer this information to third parties if Google is legally required, or if these third parties process the information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with other data held by Google. You may refuse the use of cookies in your browser by selecting the appropriate settings. We point out, however, that you will not be able to use all features of this website in this case. By using this website, you consent to the processing of data by Google in the manner and for the purposes above.