Geschreven door Levi Van Havere

De Wet op Zakelijke Zekerheden op Roerende Goederen

Vanaf 2018 gaat de nieuwe Wet op Zakelijke Zekerheden op Roerende Goederen van 11/07/2013 van kracht. 2013 zal u zeggen, dat is toch niet meer recent? Inderdaad, maar de uitvoering ervan werd gekoppeld aan een KB dat van start zal gaan op 01/01/2018, wat het een zeer hot topic maakt.


U kent ongetwijfeld het domein van voorraadfinanciering waarbij een goederenpand (met buitenbezitstelling) wordt gevestigd op de voorraad van de pandgever, en waarbij Warrant steeds uw trouwe partner was.

Deze manier van werken wijzigt met de nieuwe wetgeving voor alle duidelijkheid niet, maar wordt eerder uitgebreid.

De nieuwe wet heeft als gevolg dat het Pand Handelsfonds wordt aangepast, en wel in die mate dat u als bankier heel eenvoudig een Pand kan inschrijven op 100% van de voorraad.

Deze inschrijving gebeurt in een centraal georganiseerd register waarbij u melding dient te maken van :

  • Identiteit van de pandhouder of van de vertegenwoordiger
  • Identiteit van de pandgever
  • De aanduiding van de door het pandrecht bezwaarde goederen
  • De aanwijzing van de gewaarborgde schuldvordering waarvoor er wordt ingeschreven
  • Verklaring door de pandhouder dat hij verantwoordelijk is voor schade ten gevolge van onjuiste gegevens
  • Het maximale bedrag ten belope waarvan de schuldvordering gewaarborgd zijn

U kan hierbij als huisbankier makkelijk voorraden financieren waarbij een buitenbezitstelling moeilijk zou zijn (denken we met name aan een showroom, franchisenemers of voorraden die net naast de productie staan).

Ook het eigendomsvoorbehoud van de leverancier zal ingeschreven moeten worden in dit register.

Het register zal eveneens te allen tijde door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

Weet echter dat u, anders dan onder een buitenbezitstelling, geen effectief retentierecht heeft en u de goederen niet fysiek kan blokkeren in een default scenario.

Het blijft dus van primordiaal belang dat u steeds op de hoogte bent van de verpande voorraad. Wij hebben hiervoor de gepaste oplossing, gebaseerd op onze expertise in andere Europese landen waar dit systeem al geruime tijd bestaat.

U kan dus kiezen voor welke voorraden u een waarborg wenst te nemen, en hoe ver u hiermee wil gaan.

Asset Based Finance zet hiermee haar eerste échte voetstappen in het Belgisch financieringslandschap.

Wenst u meer informatie over de nieuwe wetgeving?

Contacteer ons team