FAQ

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over onze verschillende diensten. Hebt u nog meer vragen over onze werking of wenst u een potentieel dossier te bespreken, contacteer ons volledig vrijblijvend.

Ik ben een onderneming

Is het opzetten van een goederenpandstructuur met buitenbezitstelling schadelijk of hinderlijk voor de activiteit van mijn onderneming?

NEEN

In het kader van de implementatie van de structuur, gebruikt Warrant de bestaande (opslag)magazijnen van uw onderneming. Op die manier beperken wij maximaal de impact op de bedrijfsorganisatie. Ons team zal nooit een goederenpandstructuur opzetten die schadelijk of hinderlijk is voor de lopende activiteiten van de onderneming.

Indien de te verpanden goederen bij een logistieke partij liggen, kan onze structuur op een louter documentaire wijze worden opgezet.

Worden mijn voorraden bevroren tijdens een actief goederenpand met buitenbezitstelling ?

NEEN

Zelfs met buitenbezitstelling, blijven uw voorraden, mits het respecteren van enkele minimumvereisten, te allen tijde beschikbaar voor de lopende activiteiten van uw onderneming.

De voorraad mag aldus roteren gedurende de looptijd van het actief goederenpand.

Is het opzetten van een goederenpandstructuur complex ?

NEEN

Het opzetten van onze structuur is vrij eenvoudig door te voeren.

Na het eerste gesprek ter plaatse met onze specialisten, maken wij een (kosteloze) haalbaarheidsstudie op die ons in staat zal stellen om het project te evalueren, en zodoende een positief of negatief advies over te maken aan uw financierende instelling.

Bij een positief advies door ons en de finale goedkeuring van het dossier door de bancaire partner of andere financiële instelling, komen wij onmiddellijk in actie om de goederenpandstructuur op te zetten. Op die manier verliest u zeer weinig tijd en kan u snel gebruik maken van de nieuwe financiering.

Wat is de minimumduur van een goederenpand en wanneer kan ik dit stopzetten ?

NAAR KEUZE

Er bestaat geen vastgestelde minimumlooptijd voor een goederenpand.

Een goederenpandstructuur kan namelijk opgezet worden voor een periode van enkele weken tot enkele jaren, naargelang uw behoefte. Zodra u uw financiering volledig heeft terugbetaald aan de bancaire partner of andere financiële instelling, wordt de structuur zo snel mogelijk opgeheven (indien mogelijk op de dag zelf).

Kan ik beroep doen op een goederenpand in het geval van een seizoengebonden financieringsvereiste ?

JA

Om uw seizoensgebonden activiteit te kunnen financieren met behulp van een goederenpand, volstaat het om in de eerste fase over een bepaalde hoeveelheid voorraad te beschikken die binnen het goederenpand kan aangeboden worden. Tijdens een seizoengebonden voorraadfinanciering zal de gecreëerde zekerheid voor de bank variëren naargelang de aanwezige hoeveelheid beschikbare voorraad. Na afloop van het desbetreffende seizoen, kan de goederenpandstructuur in een slaapstand worden gebracht zodat deze voor toekomstige seizoenen op eenvoudig verzoek gereactiveerd kan worden. Uiteraard dient de voorraad bij de heropstart voldoende hoog te zijn voor het creëren van de zekerheid voor de bancaire partner of andere financiële instelling.

Kan ik beroep doen op een goederenpand in het geval van een eenmalige financieringsvereiste ?

JA

Heeft u nood aan een extra financiering voor een investerings- of uitbreidingsproject, dan kunnen wij  u te allen tijde bijstaan in uw kredietaanvraag bij uw bancaire partner of andere financiële dienstverlener. In het kader van uw verzoek, kunnen wij de goederenpandstructuur snel opzetten, mits aanwezigheid van de nodige voorraad en de positieve evaluatie van het project door ons, én de goedkeuring van uw bancaire partner of andere financiële dienstverlener. Na volledige terugbetaling van de financiering, wordt de structuur zo snel mogelijk opgeheven (indien mogelijk op de dag zelf).

Kan ik beroep doen op een goederenpand in het geval van een terugkerende financieringsvereiste ?

JA

Heeft u nood aan een meer permanente kapitaalinjectie en beschikt u over voldoende voorraad die aangewend kan worden voor het creëren van de zekerheid, dan kunnen wij u te allen tijde bijstaan in uw kredietaanvraag voor terugkerende financiering. In het kader van uw verzoek kunnen wij de goederenpandstructuur snel opzetten, mits een positieve evaluatie van het project door ons, én de goedkeuring van uw bancaire partner of andere financiële dienstverlener. Na volledige terugbetaling van de financiering, wordt de structuur zo snel mogelijk opgeheven (indien mogelijk op de dag zelf).

Welke soorten voorraden komen in aanmerking voor het goederenpand ?

ALLE

Alle soorten voorraden, inclusief goederen met beperkte houdbaarheid, komen in aanmerking.
Het kan gaan over grondstoffen, half-afgewerkte of afgewerkte producten. De te verpanden goederen moeten echter wel uw volledige eigendom zijn. Daarnaast dient u dan ook in staat te zijn om een gedetailleerde en gewaardeerde inventarislijst te bezorgen.

Deze voorraden kunnen aangeboden worden om de nodige zekerheden te creëren voor de bancaire partner of andere financiële instelling.

Ik ben een bankier of andere financiële instelling

Het is niet evident om de goederenpandstructuur uit te leggen aan mijn klant.

LAAT ONS U HELPEN

Het goederenpand is een dynamische, soepele en betrouwbare formule waarbij een zekerheid wordt gecreëerd voor de kredietverlener (u dus) via financiering van de voorraad van de kredietnemer.

Het implementeren van voorraadfinanciering in het algemeen, en de goederenpandstructuur in het bijzonder, is zeer eenvoudig.  Dankzij onze jarenlange expertise als derde-pandhouder zijn wij in staat om ons aan te passen aan elke situatie en elke sector waarin de onderneming zich bevindt. Aan de hand van onze gedetailleerde haalbaarheidsstudie na ons eerste bezoek ter plaatse, kunnen wij de situatie evalueren  en bepalen wij of het al dan niet mogelijk is om een goederenpandstructuur op te zetten (voorraadanalyse, fysieke belemmeringen, …). Tijdens de kredietonderhandelingen tussen de klant en de bancaire partner of andere financiële dienstverlener wordt deze haalbaarheidsstudie gebruikt om het dossier te vervolledigen, en aldus snel een akkoord te vinden. Dankzij onze tussenkomst als derde-pandhouder wordt er namelijk op dat moment voor u een 100% zekerheid gecreëerd, waarbij de klant sneller over de nodige financiering kan beschikken.

Tot op heden komen 90% van de dossiers in aanmerking voor een positieve evaluatie in onze haalbaarheidsstudie. Dit bewijst ook dat alle soorten voorraden kunnen voorkomen in een goederenpandstructuur, en dat voorraadfinanciering een zeer interessante hefboom kan zijn voor de financiering van de groei van de onderneming.

Het is niet evident om de herverkoopwaarde van de voorraad te bepalen.

GEVOELIG

Voordat u een op een voorraad gebaseerde financiering opzet, is het belangrijk om duidelijk de waarde van de voorraad en het bedrag van de financiering te bepalen en te definiëren. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door een haalbaarheidsstudie bij de klant uit te voeren.

Tijdens de looptijd van de voorraadfinanciering, informeren wij u als derde-pandhouder op regelmatige basis (dagelijks indien nodig) over de hoeveelheid en de waarde van de aanwezige voorraad bij de klant, hierbij rekening houdend met de vooraf bepaalde drempelvoorraad. Daarnaast kunnen wij op uw verzoek beroep doen op onze partners die gespecialiseerd zijn in de waardering van voorraden.

Indien de onderneming alsnog in een default scenario zou verzeild raken, kunnen wij, indien gewenst, samen met uw diensten en externe partijen de nodige structuur opzetten om de maximaal mogelijk zekerheid te creëren.

De waarde van de voorraad kan in de loop van de tijd afnemen.

ONGOING BUSINESS

Het is mogelijk om op deze waardevermindering te anticiperen door het dekkingspercentage tijdens de duur van de overeenkomst aan te passen. Bij de ondertekening van de eerste akten verschijnt ook de schriftelijke verbintenis van de klant met betrekking tot de waarde van de goederen. Dankzij onze tussenkomst bent u te allen tijde op de hoogte van de voorraadstatus binnen de onderneming. Wij raden u eveneens ten zeerste aan om op regelmatige basis de voorraden in de balans van de klant te controleren.

Ik beschik reeds over een Pand Handelsfonds of andere garantie.

COMPATIBEL

Er zijn veel gevallen waarbij we optreden naast bestaande zekerheden, mits de nodige evaluatie door de partijen. Een herverdeling van de zekerheidsstructuur behoort hierbij zeker tot de mogelijkheden.

Wenst u meer informatie over onze diensten?

Contacteer ons vrijblijvend zodat we u kunnen bijstaan in uw dossier

Warrant NV – Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee – T +32 2 511 29 31 – F +32 2 514 00 17 – E info@warrantgroup.com

Share This