Het goederenpand, getest en goedgekeurd

dec 2014 | Goederenpand, NL

Bij Arrest dd. 24 februari 2014 bevestigde het Hof Van Beroep te Gent, in navolging van talrijke rechtspraak voor haar, opnieuw de geldigheid van de procedures en manier van buitenbezitstelling zoals uitgevoerd door NV WARRANT. Ongeacht het nu de mandatarissen betreft (de zgn. sleuteldragers) die ook werknemer zijn van de pandgever, de bewegingen in en substitutie van de voorraad (in- en outbound), de opslag van de verpande goederen in afsluitbare ruimten (belangrijke nuance : dus niet noodzakelijkerwijs afgesloten) die in gebruik worden gegeven door de pandgever,….

Kortom, het Hof omschrijft uitvoerig het Goederenpand als een soepele financieringstechniek, aangepast aan de noden van een onderneming. Meer nog, het Hof bevestigt in haar arrest de voorrang van het pandrecht ten overstaan van het eigendomsvoorbehoud ! Ze bekrachtigt, nogmaals, de bescherming van de pandhoudende schuldeiser door het fysiek bezit van de verpande voorraad, en herinnert er duidelijk aan dat het vermoeden van goede trouw ook voor deze laatste geldt (“bezit geldt als titel”).

Wenst u meer informatie over het goederenpand?

Warrant NV - Romeinsestraat 10 bus 15, 3001 Heverlee - T +32 2 511 29 31 - F +32 2 514 00 17 - E info@warrantgroup.com

Share This